Linh Mục Đương Nhiệm
Our Priests
...
Cha Gioan Êuđê M.
Cao Tiến Vũ (Nghi), CRM

Chánh Xứ

...
Cha Anphongsô M.
Đỗ Văn Kiệt, CRM

Phó Xứ

Linh Mục Tiền Nhiệm
Our Former Priests
...
Cha Luy M.
Vũ Minh Nhiên, CRM

Chánh Xứ
2018-2022

...
Cha Tôma M.
Vũ Lưu Truyền, CRM

Phó Xứ
2018-2021

...
Cha Gioankim M.
Ngô Hoàng Khôi, CRM

Chánh Xứ
2015-2018

...
Cha Phêrô Chrysôlôgô M.
Đinh Tuyến Viễn, CRM

Phó Xứ
2015-2018

...
Cha Philipphê-Minh M.
Trần Bình Khả, CRM

Chánh Xứ
2009-2015

...
Cha Augustinô M.
Trương Trường Kỳ, CRM

Phó Xứ
2012-2015

...
Cha Carôlô Bôrôlômêô M.
Phạm Đức Sinh, CRM

Phó Xứ
2009-2012

...
Cha Cố Tađêô M.
Nguyễn Ngọc Ban, CRM

Quản Nhiệm
1994-2009
Chánh Xứ
11-29-2009

...
Cha Phanxicô Xaviê M.
Lương Minh Tuất, CRM

Phó Quản Nhiệm
2007-2009

...
Cha Martinô M.
Trần Dũng Lực, CRM

Phó Quản Nhiệm
2004-2006

...
Cha Giuse Thợ M.
Cao Xuân Cảnh, CRM

Phó Quản Nhiệm
2002-2004

...
Cha Cố Giuse
Nguyễn Văn Hoan

Quản Nhiệm
1986-1994

...
Cha Cố Giacôbê
Nguyễn Văn Vi

Quản Nhiệm
1976-1986