Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacaramento

NỘI QUI

I.DANH XƯNG: Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng                   
 
II.TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH:
1/ Tôn Chỉ:
Kết hợp tất cả các anh chị em trong mọi thành phần cùng hòa đồng, sinh họat tương thân, tương ái với nhau như một gia đình,và cỗ võ cho nhau  học hỏi theo tinh thần của Thánh Phaolô để có hoa trái của Chúa Thánh Linh là  :“Bác aí, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.”(Gal.5:22).
2/Mục Đích:
-Cầu nguyện ,ca ngợi và tôn thờ Chúa Giêsu Kitô qua quyền năng cuả Chuá Thánh Thần.
-Sống và thực thi Lời Chúa  nghĩa là Phúc Âm hóa đời sống, và cùng đích của PT là giúp nhau canh tân đời sống, hiệp nhiệm với Thiên Chúa, và dấn thân phục vụ giáo hội.

III. LỊCH SỬ VÀ CHỦ TRƯƠNG: Trích trong Phong Trào Canh Tân Trong Thánh Thần và Văn phòng đại diện CTĐS Quốc Tế (http://www.iccrs.org/ccr.php)và (www.thanhlinh.net)

1/Lịch-Sử Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo được hình thành vào tháng 2, năm 1967 tại đại học Công Giáo Duquesne, thành phố Pittsburgh, PA, Hoa Kỳ. Bắt đầu do một nhóm sinh viên trẻ đã khao khát được có cảm nghiệm của ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong thời các Thánh Tông Đồ. Trong một buổi tĩnh tâm cuối tuần, nhóm sinh viên này đã đọc sách Công vụ Tông Đồ, suy gẫm và tha thiết cầu nguyện xin được đổ tràn Thánh Thần. 
“Họ đọc sách Công vụ Tông Đồ và suy gẫm. Hơn thế nữa, họ còn cầu nguyện xin được đổ tràn Thánh Thần. Họ đã được nhậm lời và nhận được một sức sống hoàn toàn mới hơn. Họ đã ý thức được sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Họ trở thành những Kitô hữu rạng ngời niềm vui và cách sống của họ thực sự biểu lộ cho người ta thấy Chúa Giêsu Kitô. Trong một khoảng thời gian ngắn,nhiều nhóm cầu nguyện khác đã thành hình trong nhiều trường đại học khác nữa, đâu đâu cũng khám phá được cùng một cảm nghiệm ấy. Hiện nay phong trào đã có mặt ở trên 220 quốc gia, thu hút trên 120 triệu người Công giáo.”
Văn Phòng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới được hình thành năm 1978 có trụ sở tại Toà Thánh Vatican, viết tắt là ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services).

2/Chủ Trương PTCTĐS:
Các mục tiêu và hoạt động của Canh Tân Đặc Sủng:( trích từ “Bản Qui Chế Của Canh Tân Đặc Sủng” thanhlinh.net)

Để phản ảnh rõ đường hướng Canh Tân, dưới đây là năm mục tiêu chính cần được thực hiện trên toàn thế giới:
 
i. Cổ võ mọi cá nhân hối cải trở về với Chúa Giêsu Kitô, và chấp nhận Ngài làm Chúa và Đấng Cứu Độ.

ii. Cổ võ mọi cá nhân tiếp nhận sự hiện diện và quyền lực của Chúa Thánh Linh.
Hai điểm trên thường được cảm nghiệm chung trong một ơn được gọi là “Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh”, hay còn được gọi là Ơn Đổi Mới trong Chúa Thánh Linh. Đây cũng là ân sủng thường được hiểu là qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, mỗi Kitô hữu đều đã được lãnh nhận để họ có đủ khả năng phục vụ Giáo Hội và thế giới.

iii. Cổ võ mọi cá nhân tiếp nhận và sử dụng các đặc sủng – không chỉ riêng trong Phong Trào CTĐS – nhưng chung trong toàn thể Giáo Hội. Các đặc sủng này giúp cho người Kitô hữu lớn lên trong thánh thiện, và có khả năng thực hiện các sứ mệnh của Giáo Hội.

iv. Cổ võ việc Truyền Giáo trong quyền lực của Chúa Thánh Linh, bao gồm việc truyền giáo cho người ngoại, và tái truyền giáo cho các Kitô hữu để họ trưởng thành trong đức tin. Một trong những sức mạnh của Canh Tân là khuyến khích mọi Kitô hữu làm chứng cho quyền lực của Chúa Thánh Linh qua việc rao giảng và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và là Đấng Cứu Độ.

v. Cổ võ sự lớn lên trong thánh thiện qua các đặc sủng nổi bật này cùng với sự tham dự các Bí Tích Thánh để có một đời sống sung mãn. Và như vậy, qua Canh Tân Đặc Sủng, người Công Giáo sẽ trở nên người hoàn hảo hơn.
 
IV. BỔN MẠNG
Phong trào Canh Tân Đặc Sủng nhận Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hằng năm là Lể Bổn Mạng.
 
V. QUẢN TRỊ:

1. Linh mục Chánh Xứ kiêm linh hướng đương nhiệm:  Ngài sẽ hướng dẫn đời sống đức tinh cũng như tâm linh ,và giúp PT luôn đi theo đúng đường lối của Giáo Hội Công Giáo.
 
2. Trưởng:
- Chịu trách nhiệm tổng quát trước LM Chánh Xứ trong các sinh hoạt của PT.
 -Liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ , Ban Mục Vụ để nhận lãnh thông báo, công tác và phối hợp nhân sự trong các sinh hoạt trong PT. Lắng nghe ý kiến của tất cả anh chị em.
-Đại diện họp chung với Hội Đồng Giáo Xứ.
 
3. Phó nội vụ
-Phối hợp với Trưởng, Phó Nội Vụ sẽ thay thế khi Trưởng vắng mặt.
 
 4. Phó ngoại vụ :
- Phối hợp với Trưởng.Chịu trách nhiệm âm thanh cho tĩnh tâm và cầu nguyện hằng tuần.
 
5. Thơ ký:
-Ghi chép, lưu trữ biên bản những buổi họp,và danh sách thành viên.
-Phụ giúp ca trưởng trong việc soạn và bảo quản những bài hát được xử dụng trong Thánh Lể, cũng như những buổi cầu nguyện của PT.
 
6. Thủ quỹ:
-Chịu trách nhiệm bảo quản tài chánh, tài sản của PT,và báo cáo ngân quỹ 3 tháng một lần.
-Chi và thu đều có sư đồng thuận của BĐH ký nhận và chứng từ.
-Mỗi khi thủ quỹ kiểm túi kín để vào sổ sánh kế toán, đều có chứng nhận và ký tên của một hoặc hai thành viên.
-Điều phối vấn đề ẩm thực trong những sinh hoạt chung của PT
 
7. Cố vấn:
-Tư vấn cho BĐH trong các sinh họat của PT.
 
 8. BĐH làm việc theo tinh thần biểu quyết dân chủ . 
 
9. BĐH sẽ nhóm họp ngoại lệ, khi cần thiết và sẽ được thông báo
 
VI. CÁCH THỨC GIA NHẬP:
1. Không có sự phân biệt thành phần hoặc tuổi tác. Tất cả thành viên trong GXCTTĐVN Sacramento đều có thể tham gia. Xin liên lạc trực tiếp với trưởng ban hoặc thơ ký đương nhiệm và xin cho số phong bì để chứng nhận là thành viên của GX CTTĐVN Sacramento khi ghi danh.
 
2.Điều kiện để trở thành viên :
-Tham dự tích cực ít nhất hai buổi cầu nguyện CTĐS trong một tháng và các sinh họat khác của PT.
- Chấp nhận nội quy của PT và ghi danh để trở thành viên chính thức của PT.
 
3. Cảm tình viên:
-Tất cả các anh chị em chỉ tham dự hiệp thông cầu nguyện cùng PT, nhưng chưa quyết định ghi danh trở thành viên chính thức.
 
VII. TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN:
1.Luôn ghi nhớ và thực thi thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI : “Phải trung thành với giáo huấn đức tin” những gì đến từ Chúa Thánh Thần, thì không đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh.
3.Luôn trân trọng tuân theo tôn chỉ GHCG là Thánh Truyền, Thánh quyền,và Thánh Kinh. Cụ thể tuyệt đối vâng phục giáo quyền địa phương.
4.Tuân theo sự chỉ đạo của cha Chánh Xứ kiêm linh hướng cho PT.
5. Mỗi thành viên tôn trọng nội qui của PT.
6.Khuyến khích các thành viên siêng năng việc tông đồ như viếng thăm, an ủi người già yếu và bệnh tật. Tham gia giúp đỡ những công việc trong giáo xứ tùy theo hòan cảnh, và khả năng cho phép.  
7. Tham dự tích cực các buổi cầu nguyện Thánh Linh hằng tuần.
8. Yêu mến và tôn kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên chúa. Noi gương và học hỏi đức khiêm nhườngcủa Mẹ.
9. Cố gắng đọc Thánh Kinh 5 phút mỗi ngày, và sau đó dành 10 phút suy gẩm Lời Chúa.
10. PT chủ yếu là cầu nguyện, ca ngợi, và để Lời Chúa tác động hầu được canh tân bản thân, cho nên tuyệt đối không lệ thuộc vào cung cách cầu nguyện bằng tiếng lạ, và đặt tay chữa lành trong các giờ sinh hoạt,cầu nguyện,và các kỳ tĩnh tâm. Chỉ cùng nhau hiệp nhiệm và cầu xin Chúa Kitô, theo ơn Chúa Thánh Thần, chữa lành tâm linh , tâm lý, tình cảm, liên hệ và thể lý. (Liên hệ bản huấn từ HĐGMHK Do Linh Muc Giuese Trần Việt Hùng chuyển dịch do Linh Mục Cựu Chánh Xứ Philip Trần Bình Khả phổ biến cho PT 6/2013)
11. Không được lấy danh nghĩa của PT để mưu đồ cá nhân nhằm mục đích làm nổi danh mình, và xếp mình lên hàng “ưu tuyển thuyết”.
12. “Tránh nguy cơ tổ chức thái quá” như ĐTC Phanxico đã nhắc nhở khi ngài gặp gỡ PTCTĐS Italy vào 1-6-2014.
13.Đồng phục thống nhất như sau:
a.  Cho Thánh Lể
-Nữ: áo dài đỏ và quần đen. (áo dài  cần kín đáo như cổ áo không hở quá và tà áo xẻ không cao quá)
-Nam: áo sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ, và quần đen.
b. Cho các buổi sinh họat cầu nguyện và tĩnh tâm…v.v (không bắt buộc)
-Quần đen và áo thun  polo màu đỏ.

VIII. QUYỀN LỢI: Quyền lợi lớn lao nhất là được hiệp nhiệm với Chúa, được Chúa ban nhiều phúc lành khác nhau.
1. Ngoài ra còn có những ơn ích về đời sống tâm linh mà CTĐS đã mang lại cho mỗi thành viên:
             -Gíúp cho đời sống đạo được thăng hoa như là, tăng thêm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn, 
               giữ đạo vì yêu mến Chúa chứ không giữ theo lề luật, hoặc vì sợ Chúa phạt.
             -Nhiệt tâm tham dự các thánh lễ và mến mộ lãnh nhận các Bí Tích,vui vẻ, hòa đồng, dấn thấn ,
              cộng tác nhiệt thành, bớt lắm chuyện, chẳng chấp nhất yêu thương và thắm tình đoàn kết.
             -Hăng hái làm việc tông đồ.Cổ võ tinh thần bác ái .Phục vụ giáo hội và tha nhân.
             - Luôn tin tưởng chạy đến với Lòng Chúa Thương Xót.
             -Tâm hồn được bình an và phấn chấn lên mỗi khi say mê ca ngợi ,chúc tụng,và tôn vinh Chúa với hết  cả tấm lòng.
2. Những thành viên quá cố được Chúa gọi về, hội sẽ xin một lễ, và đọc kinh một tối tại nhà quàn.
3. Thành viên đang sinh hoạt có người thân ,phối ngẫu và tứ thân phụ mẫu qua đời sẽ được cầu nguyện vào những buổi cầu nguyện hằng tuần . (Xin báo  trước cho thơ ký).
4.  Các thành viên đã qua đời hội sẽ đọc kinh và xin lể vào ngày giổ hằng năm.

IX.BẦU CỬ:
1. Nhiệm kỳ của BĐH là hai năm,và có thể tái đắc cử nếu được tín nhiệm
3. Việc bầu cử sẽ được thực hiện qua hình thức bầu phiếu kín,và tuyệt đối thắng phiếu.
4. Ứng cử viên, đề cử viên và cử tri phải là thành viên của PT.
5.  Qui định riêng cho ứng cử hoặc đề cử viên vào chức Trưởng Ban.
-Tham gia không quá 2 hội đoàn trong GX (ngoại trừ công tác thừa tác viên thánh thể và đọc sách Thánh)
- Tham gia đều đặn và tích cực trong các sinh hoạt và công tác của PT ít nhất 2 năm .
-Trình độ học vấn từ bậc trung học.
-Tuổi từ 25 trở lên
6.  Qui định ứng cử hoặc đề cử viên vào chức vụ khác:
- Tham gia đều đặn và tích cực trong các sinh hoạt và công tác của PT ít nhất 1 năm.
-Tuổi từ 25 trở lên.
7. Từ nhiệm và giải nhiệm:
a.  Trong trường hợp vị  Trưởng không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ  sẽ tổ chức bầu cử tân  Trưởng, nếu nhiệm kỳ còn lại dài hơn 12 tháng. Nếu nhiệm kỳ còn lại ít hơn 12 tháng, Phó Nội Vụ sẽ nhận trách nhiệm xử lý thường vụ cho đến hết nhiệm kỳ.
b. Trong trường hợp một hoặc hai vị Phó không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ, sẽ tổ chức bầu cử để bầu tânPhó, nếu nhiệm kỳ còn lại dài hơn 12 tháng. 
c. Trong trường hợp  Ban Điều Hành  hoặc Trưởng ban của pt ,có những lời lẽ, hành vi và cử chỉ phương hại đến danh dự tập thể, trái với Giáo Luật, vi phạm nghiêm trọng đến mục đích và tôn chỉ nội quy của PT, LM linh hướng  sẽ triệu tập phiên họp bất thường của PT để tiến hành thủ tục giải nhiệm.
d. Để giải nhiệm BĐH hoặc trưởng ban , phải có sự đồng thuận hơn 50% tổng số thành viên.
8. Trong trường hợp bầu lại vị trí Trưởng ban thì Linh Mục Linh Hướng sẽ đứng ra giúp tổ chức cuộc bầu cử.
9. Kết quả bầu cử ban diều hành phải được thông qua với Cha Linh Hướng, Linh Mục Chánh xứ, và Hội Đồng Mục Vụ.

X. TÀI CHÁNH  & TÀI SẢN:
1. Các thành viên tự nguyện đóng góp mỗi tháng một lần bằng hình thức chuyền túi kín, vào mỗi đầu tháng  để tiện cho việc chi tiêu cần thiết của PT.
2.Tài sản:  dụng cụ âm thanh. Laptop, presenter. …v.v
3.Tất cả tài sản và ngân sách khi không còn sử dụng, đều thuộc về GXCTTĐVN.
4. Ban Điều Hành có nhiệm vụ bảo quản và bàn giao lại bằng văn bản rõ ràng cho Ban Điều Hành mới, tất cả tài chánh và tài sản của PT.

XI. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN:
1. Cầu nguyện vào môĩ Chủ Nhật hằng tuần tại nhà nguyện CTTĐVN vào lúc 3 giờ. Chương trình tổng quát gồm:
 ●Lần chuổi long thương xót Chúa, suy niệm Phúc Âm, hát ca ngợi , và cầu nguyện theo nhu cầu chung và theo ý chỉ người xin cầu nguyện.
 ●Sau gìờ cầu nguyện sẽ làm công tác vệ sinh giúp giáo xứ, vào lúc 4 giờ phía sau hội trường
2. Cố gắng Chầu Thánh Thể vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng nếu điều kiện thuận lợi.
3. Chia sẻ Lời Chúa và học hỏi Thánh Kinh vào tuần thứ nhì của mỗi tháng.
4. Các khóa tĩnh tâm của PTCTĐSCG là “ men”  nhóm lên tình yêu, khai sáng tâm hồn, thêm lòng sốt sắng, và duy trì  lửa sốt mến của Chúa Thánh Thần, giúp lửa cháy mãi không ngừng . CTĐS sẽ cố gắng có hai Khóa Tĩnh Tâm 3 ngày hằng năm vào dịp lể July 4 và  Thứ Sáu sau lể Tạ Ơn (Thanksgiving) nếu điều kiện thuận lợi. Thời khóa biểu  hoặc ngày tĩnh tâm cũng có thề thay đồi nếu cần.
5. Tiệc Mừng lể bổn mạng và hát lể vào dịp lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
6.Một buổi Pinic và cầu nguyện ngoài trời hằng năm vào trung tuần của tháng 7 .

XII. Tu Chỉnh Nội Quy:
 Tất cả những điều chỉnh và thay đổi trong nội quy phải có sự đồng ý của ít nhất 50% tổng số thanh vien, và phải được thông qua sự kiểm duyệt và phê chuẩn của Cha Chánh Xứ.
 
 Làm tại Sacramento tháng 11  năm 2011
Cập nhật hóa tại Sacramento ngày 09 tháng 07 năm 2015
 
ĐÃ KÝ 11-07-15

Trưởng , Nguyễn Mỹ Anh          
 
 CHA NGÔ HOÀNG KHÔI  ĐÃ KÝ 11-08-2015
 
Linh Mục Chánh Xứ Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC duyệt và ký