Hình Ảnh Sinh Hoạt
Photos

Lễ Bế Giảng Năm Học 2018-2019

Commencement Ceremony of the Academic Year 2018-2019

Lễ Khai Giảng Năm Học 2018-2019

Opening Ceremony of the Academic Year 2018-2019

Lễ Khai Giảng Năm Học 2017-2018

Opening Ceremony of the Academic Year 2017-2018

Lễ Khai Giảng Năm Học 2016-2017

Opening Ceremony of the Academic Year 2016-2017